اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740557&text=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری