اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740572&text=%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4

اشتراک گذاری