اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740626&text=%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%A8%D9%87+%DA%86%D8%B4%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری