اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740647&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری