اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740660&text=%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8+%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D9%88+%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری