اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740661&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%BA%D8%B1%D8%A8+%2F+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85+%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%AF%21

اشتراک گذاری