اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740691&text=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82+%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%A2%D8%A8+%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری