اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740732&text=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%3A+%DB%8C%DA%A9+%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری