اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740744&text=+%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری