اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740789&text=%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%21

اشتراک گذاری