اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740803&text=%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87+%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%AE%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%86%D8%AF+%D9%86%D8%A7%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D8%AE%D9%88%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری