اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740823&text=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری