اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740858&text=%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9+%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری