اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740861&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%AC%D8%B3%D8%AF+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF+71+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D9%BE%D9%84+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%B1+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری