اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740863&text=%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%84%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%B2%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%DB%8C%DA%A9+%DA%86%D8%A7%D9%87%2F+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری