اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740875&text=%D9%81%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%2F+29+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری