اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740879&text=%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+35+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86+12+%D8%AA%D8%A7+18+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%B1+%D8%AF%D9%88+%D8%AF%D9%8F%D8%B2+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+

اشتراک گذاری