اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740885&text=%D8%AD%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری