اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740894&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%B5%D9%81%D8%B1+%D8%AA%D8%A7+%D8%B5%D8%AF+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA+%21

اشتراک گذاری