اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740909&text=%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1+%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%DB%8C%21+%2F+%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%86%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%21%D8%9F

اشتراک گذاری