اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740912&text=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82+%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری