اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740914&text=%DB%B8%DB%B7+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%86+%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D9%86%D8%AF+%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%82%D9%86%D8%AF+%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%AF+

اشتراک گذاری