اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740922&text=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%DB%8C%D8%B2%D8%AF+%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری