اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740949&text=%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%AD%D9%81%D8%B8+%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری