اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740955&text=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87+%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%D9%81+%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری