اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740988&text=%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7+%DB%B2%DB%B2+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%2F+%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری