اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740989&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%2F%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری