اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740993&text=%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B5%D8%AF%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D8%B3%D8%AD%D8%B1

اشتراک گذاری