اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741032&text=%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%DB%B2+%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%87+%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87+%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری