اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741057&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C+%2B+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری