اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741063&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C+%21+%2F+%D8%B9%D8%B3%D9%84+%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%DB%8C+%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%21

اشتراک گذاری