اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741079&text=%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%DA%AF%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری