اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741120&text=%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA++%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B4+%21+%2F++19+%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%AE+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF+%21

اشتراک گذاری