اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741137&text=%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C%3A+%D9%87%DB%8C%DA%86+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری