اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741138&text=%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84++%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C+%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری