اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741165&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%DB%B6%DB%B0+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری