اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741181&text=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری