اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741227&text=%D8%AA%D8%A7%D8%AA%3A+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری