اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741233&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%DB%B4%DB%B6%DB%B1+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D9%85

اشتراک گذاری