اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741234&text=%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%8C+%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86++%D9%84%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری