اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741248&text=%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%DB%8C%DA%A9+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81

اشتراک گذاری