اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741249&text=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری