اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741263&text=%DB%B3%DB%B1%DB%B9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%88%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری