اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741282&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B4+%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85+%2F+%D8%AF%D9%88+%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

اشتراک گذاری