اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741285&text=%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C+%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%2F+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%86%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری