اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741316&text=%DA%98%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

اشتراک گذاری