اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741333&text=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%E2%80%9C%D8%A2%D8%A8+%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%9D+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87

اشتراک گذاری