اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741382&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B1%D8%A8%2F+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%B1

اشتراک گذاری