اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741423&text=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری