اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741446&text=%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2F+%DA%A9%DB%8C%D9%81+%D9%BE%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D9%84%D8%A7+%D9%88+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%87+%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری